Skontaktuj się z nami E-mail : unstoppablearmy@unstoppablearmy.org Phone: +48 504 364 288, +48 696 180 603 (English)

+

Nasza wiara

Nasze wyznanie wiary

 

Poniej przedstawiamy doktrynę biblijną, w którą wierzymy i której nauczamy w Międzynarodowej Bożej Armii (Kościół Boży w Chrystusie). To wyznanie wiary ma swoje źródło w Biblii i jest w całkowitej zgodzie z fundamentalnymi zasadami nauki Chrystusa.

Wierzymy, że Biblia zawiera natchnione i nieomylne Słowo Boże ( 2 List Tymoteusza 3:16, 2 List Piotra 1: 20-21).

Wierzymy, że jest tylko jeden Bóg odwiecznie istniejący w trzech osobach; Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. (List do Efezjan 4: 5-6 , Ks. Rodzaju 1:26 , Ew. Mateusza 3:16-17)


Wierzymy w boskość Chrystusa. (Ew. Jana 1:1-4; Ew. Jana 10:30; List do Hebrajczyków 1:1-5)

a. Był narodzony z dziewicy (Ew. Mateusza 1:18-25; Ew. Łukasza 1: 30-35 )

b. Został poczęty z Ducha Świętego (Ew. Mateusza 1:18-25, Ew. Łukasza 1 : 30-35 )

c. Zmarł (Ew. Jana 19: 30-35 )

d. Powstał z martwych  (Ew. Jana 20: 25-29, Ew. Łukasza 24: 36-40 )

e. Wstąpił do nieba w ciele ( 1 List doTesaloniczan 4:16-17; Ew. Mateusza 16;19


Wierzymy, że gdy dana osoba otrzymuje Ducha Świętego, otrzymuje Boże uzdolnienie do służby chrześcijańskiej i do bycia świadkiem Jezusa (Dzieje Apostolskie 1: 8; 2: 4; 3 ​​: 1 – 26 , 4: 5 – 12 )


Wierzymy w uświęcającą moc Ducha Świętego. (List do Rzymian 15: 16 ; 1 List do Koryntian 6:11 )

Wierzymy w ostateczne zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; pierwszych do życia wiecznego, a drugich na sąd ostateczny.( Ks. Objawienia 20: 11 – 15; 1 List do Koryntian 15: 12 – 23)


Wierzymy w chrzest wodny. Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest bezpośrednim przykazaniem naszego Pana, i jest tylko dla wierzących. Chrzest jest symbolem utożsamienia się chrześcijanina z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu (Mt 28,19; Rz 6 : 4; Kol 2:12; Dz 8: 36-39 ). Została przyjęta następująca formuła chrztu wodnego: ” Na podstawie wyznania twojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i przez Jego autorytet, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”


Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym. Chrzest Duchem Świętym i ogniem jest darem od Boga obiecanym przez Pana Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących w tej erze i jest przyjmowany po nowym narodzeniu osoby. Temu doświadczeniu towarzyszy początkowy dowód mówienia innymi językami, jak Duch Święty sam poddaje (Mt. 3:11; Jan 14: 16-17; Dz. 1: 8 ; Dz. 2: 38-39 ; Dz. 19:1 -7 ; Dz. 2: 1-4) .


 

Wierzymy w modlitwę. Chrześcijanin bez potępienia w sercu ma prawo, aby dziękować Bogu i trwać w adoracji Pana i modlitwie zawsze – Zach. 12: 10. Jego dusza pragnie Boga – Ps. 42: 2. Duch Święty pomaga jego słabości w modlitwie – Rz. 8: 26. Modlimy się tylko w Imieniu Jezusa – Jana 16:23; ;

Bez wiary nasza modlitwa jest bez mocy przed Bogiem – Jak. 1: 6-8; Hebr. 11: 6. Ci, którzy nie są w stanie się modlić drażnią Boga – Iz. 42:22; Izajasz. 64: 6-7. Wielkim problemem i zagrożeniem jest brak modlitwy – Sofoniasza 1: 4; Dan 9: 13-14; Oz 8: 13-14. Nakazano nam modlić się bez ustanku i nie słabnąć – Kol. 4: 2; I Tes. 5:17; I Kor. 7: 5; Łk. 18: 1.

Apostołowie umieścili modlitwę na pierwszym miejscu w ich życiu i spędzali na niej wiele czasu – Dz 6: 4; Rz 1: 9; Kol. 1: 9.

Jest to Boży plan i porządek, że powinniśmy się modlić, aby otrzymać wszystkie dobra, które On obiecał ze swojego skarbca dla nas – Jakuba 4: 2; Daniel. 9: 3; Mt. 7: 7-11; Mt. 9: 24-29; Łk 11:13.

 

Wierzymy w Boże uzdrowienie. Uzdrowienie bez leku jest całkowicie biblijne – Mt. 4:23; Ps. 103, 3; Choroba jest spowodowana upadkiem człowieka. Siłą, która stoi za nią jest Szatan – Job. 2:1-9; Łk 13:16; Dz. 10:38. Ale JEZUS przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła – 1 Jana 3:8. Chrystus wykupił naszą duszę od przekleństwa grzechu. Poniósł nasze słabości i poniósł nasz smutek na krzyż – Mt. 8:15-17. Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Iz. 53:4-5; Gal. 3:13; 1 Piotra 2:24. Uzdrowienie bez leku jest w Ewangelii – Mt. 9:35; Mk. 6:10-18. Czytamy, że dwunastu apostołów i siedemdziesięciu uczniów łączyli uzdrawianie ze służbą Ewangelii – Łk. 9,1-2; Łk. 10:1-9. Pan nakazał nam iść w świat, żeby nauczać narody, oraz uzdrawiać chorych – Mt. 28:19-20; Mk. 10:1, Mk. 16:15-18.

Możemy uzyskać nasze uzdrowienie na cztery sposoby:

1. Poprzez modlitwę indywidualną – Jan 14:13-14

2. W dwie osoby (lub w grupie osób), które zgodziły się modlić z wiarą – Mt. 18:19-20.

3. Przez nałożenie rąk na głowę – Mark 16:18;  Dz. 9: 17-18; Dz. 28:8 .

4. Przez usługę Starszych, namaszczenie chorych z modlitwą wiary – Jk. 5:14-15 Uwaga – Zanim będziemy mogli usługiwać uzdrowieniem bez lekarstw, musimy uświęcić swoje życie – Rz. 6:13, 19 ; Rz. 12:1; Mateusz. 16:24 ; II Kor. 8:5.

Wiele cudów czynili Apostołowie – Dz 9:33-42; Dz 19:11-12; Dz 28:8-9.

Wierzymy w święty węzeł małżeński. Małżeństwo jest we czci u wszystkich – Hebr., 13: 4. Dlatego wszyscy członkowie, którzy chcą wstąpić w związek małżeński, mogą to zrobić w kościele. Nie potrzebują śledzić światowego wzorca ; 1 Jana 2:15-17; Rz. 12:2.


Wierzymy w dyscyplinę kościelną. Przede wszystkim, to, co nie jest nauczaniem biblijnym powinno być całkowicie ignorowane przez wszystkich członków. Jeśli znajdzie się członek nieprzestrzegający tych nauk (lub: nieposłuszny tym naukom), może być zdyscyplinowany prywatnie, ale jeśli odstępca nie podda się dyscyplinie (nie przyjmie napomnienia) i nie naprawi swojej drogi, może on być zdyscyplinowany otwarcie, jak to jest napisane w Mat. 18: 15-18, tak, że prawda może być ustanowiona przez świadectwo dwóch lub trzech świadków zgodnie ze Słowem Bożym. Upomnienie tych, którzy zgrzeszyli jest przed wszystkimi po to, aby inni też nabrali bojaźni Bożej – 1 Tym. 5:20; I Kor. 5:1-13; II Kor. 2:6-11; Hebr. 12:5-12 .


Wierzymy w Komunię Świętą. Jest ona ustanowiona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, na krótko przed Jego śmiercią . On nakazał wszystkim chrześcijanom, aby gromadzili się regularnie, by dzielić się chlebem i winem, aż On przyjdzie ponownie – Łk 22: 17-20; Mt. 26: 26-29; Mk 14: 22-25; I Kor. 10:18, 21; Dzieje 2: 42; 20: 7; I Kor . 11: 23-30 .


Wierzymy w Boży Kościół. Narodzone ponownie dusze nazywa się Kościołem Bożym – Ef. 1:22 -23; Kol. 1:1-18; Ef. 3:10; 5:24-29. Kościołem nazywamy zgromadzenie wiernych, uświęcone dusze w Jezusie Chrystusie, tych, których nazywamy świętym ludem Bożym – I Kor. 1:2; Dz 14:23;  Fil. 4:15. Wszyscy, których Bóg powołał, aby zgromadzić ich razem w miejscu i karmić Słowem Bożym – Dz 2:41-47; Oni przyjęli Chrystusa jako głowę Kościoła. Zbierają się od czasu do czasu, aby uwielbiać Boga w Duchu i prawdzie, aby dzielić się chlebem i jeść. Ich głównym zadaniem jest głosić Ewangelię Chrystusa wszystkim narodom – Mt. 28:19.